ชุมชนบางน้ำผึ้ง

24 พ.ค. 2561      8521 views

แชร์ทั้งหมด 14 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชุมชนบางน้ำผึ้ง
ที่ตั้ง ตำบลบางน้ำผึ้งตั้งอยู่ในอำเภอพระประแดงเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ห่างจากอำเภอพระประแดง ประมาณ 5 กิโลเมตร


 ประวัติความเป็นมา 
   ตำบลบางน้ำผึ้งตั้งอยู่ในอำเภอพระประแดง  เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้บริเวณนี้ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุน ในเวลาที่น้ำผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆ เข้าสู่พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำสวนเป็นส่วนใหญ่  ดินบริเวณตำบลบางน้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิด  อาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้งคืออาชีพทำสวนผลไม้  น้ำหวานจากเกสรดอกไม้นานาชนิดได้ดึงดูดให้ผึ้งมาอาศัยอยู่โดยทั่วไปในพื้นที่  ชาวบ้านได้นำน้ำผึ้งมาตักบาตรจนเป็นวิถีชีวิต  กลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  จึงได้ขนานนามพื้นที่นี้ว่า  “บางน้ำผึ้ง”  ชาวบ้านในตำบลบางน้ำผึ้งส่วนใหญ่เรียกตำบลบางน้ำผึ้งว่ากระเพาะหมูเพราะเมื่ออดีตน้ำมันท่วมนาน  ตำบลต่างๆทั้ง  ๖  ตำบล  ในอำเภอพระประแดงอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา  น้ำก็เลยไหลเข้ามาได้ทุกด้าน  พอน้ำลดก็เลยเป็นแอ่งกระทะ  จึงเรียกว่า  “กระเพาะหมู”  จึงทำให้โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์พิเศษเป็นของตน  ซึ่งคนในสมัยนั้นนิยมปลูกข้าว  จากประวัติศาสตร์ของชุมชน  น่าจะมีอายุราวไม่ต่ำกว่า  ๒๐๐  กว่าปีที่แห่งนี้มีโฉนดที่ดินทุกแปลงดังปรากฎตามโฉนดที่ดินในสมัยพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประกอบกับประวัติศาสตร์การสร้างเมืองศรีนครเขื่อนขันขันธ์หรืออำเภอพระประแดงในปัจจุบัน  ชุมชนบางน้ำผึ้งน่าจะมีอายุราว  ๒๐๐  กว่าปี  คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยภาคกลาง  และมอญ  และจีนบางส่วน  ตำบลบางน้ำผึ้งมีทั้งหมด  ๑๑  หมู่บ้าน  ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร  รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัทเอกชน  รับราชการและอื่นๆ  และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2539  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่มที่ 113  ตอนพิเศษ  52  ง  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539  อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของบางกะเจ้า หรือกระเพาะหมู  ที่ถือเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครที่ได้รับการอนุรักษ์พื้นที่ไว้  (มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  14  กันยายน  ๒๕๒๐  ให้อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวบริเวณบางกะเจ้า)     


ลักษณะทั่วไป และระบบนิเวศ 
ลักษณะภูมิประเทศ
 
(แสดงภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง)  ของตำบลบางน้ำผึ้ง  เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา  มีลำคลองไหลผ่าน  ๖  สาย  ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร
 
ทิศเหนือ        ติดกับ    ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
ทิศใต้        ติดกับ    ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
ทิศตะวันออก    ติดกับ    แม่น้ำเจ้าพระยา  (ฝั่งตรงข้ามเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร)
ทิศตะวันตก    ติดกับ    ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอและองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
 
ลักษณะภูมิอากาศ
 
   ตำบลบางน้ำผึ้งได้รับอิทธิพลจากลมทะเลพัดผ่านตลอดเวลาทำให้อากาศเย็นสบายตลอดปี  เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมทะเลของอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่งยังพบลักษณะของปริมาณฝนตกหนักในช่วงเดือนกันยายน  -  ตุลาคม  ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำทำให้เกิดการก่อตัวของพายุไต้ฝุ่นและพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้
 

 วัฒนธรรมประเพณี 
   วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นวัฒนธรรมของประชาชนให้ประชาชนเข้ามาดำเนินงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีมากขึ้นโดยผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีดังนี้

 1.  การเที่ยวชมการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวาน  การทำธูปหอมสมุนไพร  วิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพ  เป็นต้น ณ  บริเวณพื้นที่หมู่ที่๓  ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของชุมชนและของจังหวัดสมุทรปราการ 
 2. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาม้องถิ่นด้านต่างๆในการหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชุมชน
 3. การเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชุมชน  ได้แก่  วัดบางน้ำผึ้งในและโบสถ์เก่าวัดบางน้ำผึ้งนอก
 4. การร่วมงานเทศกาลประเพณีต่างๆที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีในบริเวณตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง  

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตและคลังปัญญาของคนในสังคมที่เกิดจากความเฉลียวฉลาดของชาวชุมชนที่ได้คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นพร้อมการถ่ายทอดให้แก่ผู้มาเยือน  ณ  บริเวณตลาดน้ำบางน้ำผึ้งและส่วนอื่นภายในพื้นที่ชุมชน  ไม่ว่าจะเป็น  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโลยีทางการเกษตร  หมู่บ้านโอท็อป  และ บ้านธูปหอมสมุนไพร  เป็นต้น  ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง  สามารถสร้างเสรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้สำเร็จ

  จุดเด่น และกิจกรรมท่องเที่ยว

 แหล่งท่องเที่ยว 
จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของชุมชน (เอกลักษณ์)
 
   ความพิเศษของชุมชน / สิ่งที่ทำให้ชุมชนแตกต่างกว่าที่อื่นๆ
   ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งมีอาหารคาวหวานอร่อย  ราคาถูก  บรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีที่ยังคงสภาพเดิมของพื้นที่ไว้อยู่ใกล้เมืองหลวงยึดถือตวามเป็นอดีต  การคมนาคมสะดวกใช้เวลาเพียง  ๓๐  นาทีจากกรุงเทพมหานครเข้ามาในพื้นที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 
 จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของชุมชน / สถานที่เด่น

 1.  ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งกระจายรายได้และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มาเยือนกับชาวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัยญาท้องถิ่น
 2. โฮมสเตย์บางน้ำผึ้งบ้านทรงไทยอายุกว่า  ๒๐๐  ร้อยปี  สัมผัสวัฒนธรรมชนบท  ตามแนวปฏิบัติของสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 3. สวนป่าชุมชนหมู่ที่  ๔หมุ่ที่๖และหมู่ที่  ๑๑เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในบรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีพร้อมซุ้มพักผ่อนมีป้ายบอกทรัพยากรท่องเที่ยวต่างๆในชุมชนมีความรู้และความเพลิดเพลินไปในตัว
 4. หมู่บ้านโอท็อปมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำมาหากินและการฝึกทักษะอาชีพต่างๆตามฐานอาชีพที่ถนัดและสนใจเพื่อการปรับใช้ในชีวิตตนและชุมชนท้องถิ่นอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. เส้นทางจักรยานชมวิถีชีวิตทั้งด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมและประเพณี  มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ปลอดภัยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

 กิจกรรมท่องเที่ยว 
   การวางแผนและการจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ทั้งยังช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทางธรรมชาติให้คงเดิมไว้ให้มากที่สุดและเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยช่วยกันสืบสานให้คงอยู่สืบไป  เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เกิดดุลยภาพระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม  วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจนั่นเอง


 โปรแกรมท่องเที่ยว
ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยว
 
   ด้วยความหลากหลายทางด้านสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ชุมชนบางน้ำผึ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามในสายตาของนักท่องเที่ยว  องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งจึงได้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างๆเพื่อการรองรับและให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่ชุมชนซึ่งสามารถจำแนกได้  ๒  ส่วนคือ
 

 1. กิจกรรมภายในส่วนบริเวณพื้นที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง  นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้รับประทานอาหารพื้นเมืองภาคกลางที่อร่อย  ราคาถูก  และยังไม่ซ้ำแบบใครแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีก  อาทิเช่น
  • มุมศิลป์ในสวน
  • กลุ่มนวดบางน้ำผึ้ง
  • กลุ่มสตรีบางน้ำผึ้ง
  • ผลิตภัณฑ์โอท็อป
  • เวทีดนตรีในสวน
  • พายเรือ
 2. กิจกรรมท่องเที่ยวโยรอบพื้นที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น  ทั้งยังเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชอบความตื่นเต้นและชอบการออกกำลังกายแต่มีเวลาไม่มาก  คือ  โปรแกรมขี่จักรยานชมธรรมชาติและวิถีชีวิต  เนื่องจากบรรยากาศที่บางน้ำผึ้ง  ร่มรื่นเขียวขจี รวมทั้งแหล่งเกษตรกรรมที่ยังคงอนุรักษ์วิถีแบบดั้งเดิมไว้  การขี่จีกรยานท่องเที่ยวจะให้ทั้งความสนุกสนาน  ตื่นเต้น  เพลิดเพลิน  มีความปลอดภัย  ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางตามขอบพื้นที่สีเขียวโดยมัคคุเทศก์อาชีพ  พอตกเย็นก็จะได้สัมผัสกิจกรรมค้างแรมแบบโฮมสเตย์และสัมผัสกิจกรรมบนสายน้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนด้วยการนั่งเรือชมหิ่งห้อยในช่วงเวลา  ๑๙.๐๐  น จะมีหิ่งห้อยตามต้นลำพู  โพธิทะเล  จาก  เปล่งแสงสีสวยงามเป็นจำนวนมาก  สวยสดงดงามตระการตายิ่งนัก  ซึ่งหาดูได้ยากมากในปัจจุบัน

 
ปฏิทินการท่องเที่ยว
 
๓๑  ธันวาคม  -  ๑  มกราคมในทุกปี  งานเคาน์ดาวน์  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
๑๓  -  ๑๕  เมษายนในทุกปีงานประเพณีสงกรานต์
วันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๖  วันวิสาขบูชาของทุกปี  ประเพณีสลากภักตร์ผลไม้
วันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๑๑  วันออกพรรษาในทุกปี  งานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง
วันแรม  ๑  ค่ำ  เดือน  ๑๑  หลังวันออกพรรษา  ๑  วัน  ประเพณีตักบาตรเทโว  
วันขึ้น  ๑๕  ค่ำเดือน  ๑๑  ของทุกปี  งานประเพณีลอยกระทง
ทุกเสาร์  -   อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง  แหล่งช็อปราคาถูก  เปิดทำการตลอดทั้งปี  
 

 เส้นทางท่องเที่ยว 
   ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง  เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นสถานที่พักผ่อนของคนส่วนใหญ่ในทุกช่วงวัยแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง  ได้มีการเชื่อมโยงทรัพยากรการท่องเที่ยวกับตำบลอื่นๆด้วย  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวได้ต่ออีก  ระยะทางไม่ไกลกันมากนัก  ไม่ว่าจะเป็นสวนศรีนครเขื่อนขันธ์  พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย  พิพิธภัณฑ์สะพานภูมิพล  ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์  และวัดวาอารามต่างๆในพื้นที่เกาะบางกะเจ้าซึ่งมีความวิจิตรงดงามด้านสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำเอิบใจเมื่อมาเยี่ยมชม

 การเตรียมตัว และข้อพึงปฏิบัติ

 การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว 
   นักท่องเที่ยวควรมีความรู้  ความเข้าใจในความหมายและรูปแบบของการท่องเที่ยวตลาดน้ำ  รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  เบอร์ติดต่อ  กิจกรรมในชุมชน  ค่าใช้จ่าย  ศึกษาเส้นทางการเดินทาง


 ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว 
   การมาตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนักท่องเที่ยวต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน  เคารพวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของชุมชน  ให้ความเป็นกันเองกับชาวบ้านในชุมชน  ตลอดจนการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนด้วยการอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามความเหมาะสม

 ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 1. ธูปหอมสมุนไพร  โอท็อป  ๕  ดาว  
 2. ผลิตภัณฑ์จากลูกไม้และวัสดุธรรมชาติ
 3. ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบางน้ำผึ้งพอเพียง  อาทิเช่น  สบู่ฟักข้าว  เจลอาบน้ำฟักข้าว  ปุ๋ยหมักชีวภาพ  เป็นต้น

 
 การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน

   ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งมีการกระจายรายได้และผลประโยชน์ให้กับคนในท้องถิ่นโยคนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว  จึงช่วยกันลดปริมาณของเสียที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างบ่อดักขยะ-บ่อดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ  และในวันสำคัญที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  เทปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์  และปาจุลินทรีย์บอลอย่างจริงจังและต่อเนื่องทุกปีด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน  มีการประชุมวางแผนในการดูแลรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอยู่สม่ำเสมอ  โดยการประสานความร่วมมือ  กับภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเปิดกว้าง
ส่วนด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งและชุมชนมีแนวคิดที่จะรักษาวิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัยญาท้องถิ่น  ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง  สภาวัฒนธรรมตำบล  เพื่อให้ชาวชุมชนใช้กิจกรรมทางวัฒนธรรม  ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีสงกรานต์  แห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  เป็นต้น  ใช้เป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวทางค่านิยมและเอกลักษณ์ของตนเกิดจิตสำนึกของความเป็นไทยและภาคภูมิใจในค่านิยมไทยพร้อมกับปรับใช้ให้เหมาะสม  สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม  และที่สำคัญทำให้ชาวชุมชนเกิดความรัก  ความร่วมมือ  และหวงแหนวิถีชีวิตตามวิถีไทยให้คงไว้ตราบนานเท่านาน  พร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับชุมชนสังคมต่อไป
   การพัฒนาคน  องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งพยายามสร้างโอกาสและกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมให้กับกลุ่มคนที่ว่างงานได้เข้ามาค้าขายในพื้นที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งก่อน  จนทุกคนที่ได้รับโอกาสนั้นได้ปลดจากภาระหนี้สิน เกิดการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวและชาวชุมชนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่ให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดขึ้นเกิดการกระตุ้นทางด้านจิตใจคือการรักใคร่นับถือกัน  มีความสามัคคีและไว้วางใจหน่วยงานท้องถิ่นมากขึ้นและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือร่วมใจอย่างดีในการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการเข้ารับการอบรมอาชีพตามความถนัดและสนใจตามลักษณะการประกอบอาชีพและคนด้อยโอกาสในชุมชนก็ได้พัฒนาทักษะอาชีพ  จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภุมิควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันและดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นมีการส่งคนในชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายพัฒนาต่างๆในทุกมิติการพัฒนา  บูรณาการความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ  สังคมและการศึกษาวัฒนธรรมพร้อมกันไปด้วย  เป้าหมายสุดท้าย  คือ  การกินดีอยู่ดีของประชาชน


 การเดินทาง

   การคมนาคมมีทั้งทางบกและทางน้ำ  ส่วนใหญ่เป็นถนน  คสล.  สายสั้นๆ  ผิวการจราจรอยู่ในสภาพดี  เป็นระเบียบเรียบร้อย  การจราจรยังไม่หนาแน่น  มีรถประจำทางผ่านได้แก่  สายพระประแดง  -บางกอบัวท่าเรือข้ามฝากระหว่างตำบลบางน้ำผึ้งและเขตบางนา  จำนวน  ๓  ท่า  ได้แก่  ท่าน้ำบริเวณวัดบางน้ำผึ้งนอก,  ท่าน้ำโฮมสเตย์หมู่ที่  ๓  ,ท่าตาเลื่อน 

 ข้อมูลติดต่อ

 • นางอาภรณ์  พานทอง  รองประธานวิสาหกิจชุมชนบางน้ำผึ้งโฮมสเตย์  โทรศัพท์  ๐๘๙-๘๐๗๒๕๐๑
 • นางสาวสุธาสินี  ชัยเขื่อนขันธ์  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน/ผู้จัดการตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ๐๘๑-๖๑๖๕๓๙๘  boss-pa@hotmail.com

แหล่งที่มา :