บุคลากรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

25 เม.ย. 2561      1570 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

นายสาธิต วัดอ่อน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

นางจิราลักษณ์ บุญแก้ววุฒิ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวภารดี บรรจงเกลี้ยง

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายเจนรบ บุญส่ง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส2

นางสาวธิดารัตน์ ภู่พูล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายประวิทย์ ไผ่รักษา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายละออง สีทองคำ

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางเนียร หนูอ้น

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด

นายสมมาศ ทองเจริญ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวกัลยาณี บทนอก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมือง

นายสุรินทร์ จันทร์แดง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางพลี

นายพิเชษฐ์ เศรษฐศิโรตม์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางบ่อ

นายชาญวิทย์ ตะโกพ่วง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางเสาธง

นายสนธยา มณีฉาย ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอพระสมุทรเจดีย์

นางสาววิสา พูลงาม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอพระประแดง

นายกาจน์ ภักดีชุมพล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :