บุคลากรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

25 เม.ย. 2561      2014 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายอุดม โอษฐยิ้มพราย

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

เบอร์ติดต่อ : 02-183-1005

นางสาวมณฑินี มีสมบูรณ์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ : 02-183-1005

นายศุพิชชา หอมคง

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 02-183-1005

นางสาวสาวิตรี เดชคุ้ม

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 02-183-1005

นายเจนรบ บุญส่ง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส2

เบอร์ติดต่อ : 02-183-1005

นางสาวธิดารัตน์ ภู่พูล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เบอร์ติดต่อ : 02-183-1005

นายประวิทย์ ไผ่รักษา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 02-183-1005

นายละออง สีทองคำ

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ : 02-183-1005

นางสาวปัทมา ทำสวน

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด

เบอร์ติดต่อ : 02-183-1005

นายสมมาศ ทองเจริญ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

เบอร์ติดต่อ : 02-183-1005

นางสาวกัลยาณี บทนอก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมือง

เบอร์ติดต่อ : 02-387-2121

นายสุรินทร์ จันทร์แดง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางบ่อ

เบอร์ติดต่อ : 02-708-3580

นายชาญวิทย์ ตะโกพ่วง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางเสาธง

เบอร์ติดต่อ : 02-707-1156

นายสนธยา มณีฉาย ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอพระสมุทรเจดีย์

เบอร์ติดต่อ : 02-453-7153

นางสาววิสา พูลงาม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางพลี

เบอร์ติดต่อ : 02-337-3489

นายกาจน์ ภักดีชุมพล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

เบอร์ติดต่อ : 02-183-1005

นางสาวณัฐรดา แสงรัตนทองคำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ติดต่อ : 02-183-1005

นายณัฐวัตร บุญพิทักษ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ติดต่อ : 02-183-1005

นางสาวนันทรัตน์ นันทกิจโกศล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอพระประแดง

เบอร์ติดต่อ : 02-464-3450


แหล่งที่มา :