ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ .....   15 ก.ย. 2564 10 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่อ.....   15 ก.ย. 2564 9 ครั้ง
TOR โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมหลักการประชาสัมพันธ์การท่องเ.....   15 ก.ย. 2564 17 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมหลักก.....   9 ก.ค. 2564 144 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทร.....   30 มิ.ย. 2564 75 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมหลักการประชาสัมพัน.....   30 มิ.ย. 2564 62 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาก.....   19 ส.ค. 2562 371 ครั้ง
TOR โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์การท.....   8 ส.ค. 2562 549 ครั้ง
TOR โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย   6 ส.ค. 2562 399 ครั้ง