ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทร.....   20 มิ.ย. 2565 22 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565 การจ้างโครงการเพิ่มศ.....   20 มิ.ย. 2565 17 ครั้ง
ราคากลาง โครงเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมหลักการประชาสัมพันธ์การท่.....   20 มิ.ย. 2565 18 ครั้ง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference : TOR) โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท.....   20 มิ.ย. 2565 13 ครั้ง
ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจก.....   29 ก.ย. 2564 165 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๔ การจ้างโครงการเพิ่มศั.....   29 ก.ย. 2564 139 ครั้ง
รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดส.....   29 ก.ย. 2564 182 ครั้ง
ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกร.....   28 ก.ย. 2564 140 ครั้ง
ประกวดจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ .....   15 ก.ย. 2564 150 ครั้ง